Achtergrond Laan Advies

Laan Advies Icon LaanAdvies | Amsterdam | tel: 020-6224041 | mail: laanadvies@gmail.com

Bedrijfsadvies trajecten

Voorbeelden van Bedrijfsadvies trajecten

Een aantal relevante voorbeelden van kortdurende en langdurige projecten.
Projecten waarin mijn kwaliteiten als trainer, adviseur en bedenker van nieuwe leervormen en nieuwe bedrijfsinstrumenten in zijn verschillende aspecten beschreven worden.

  • Interculturele communicatietrainingen
  • Loopbaanadvies projecten
  • Diversiteitsprojecten
  • Bedrijfsadviezen

Interculturele conflicthantering

Driedaagse in-company training voor de Koninklijke Marechaussee Schiphol

Deze training heb ik in samenwerking met Jaffar Consultancy tot grote tevredenheid van de deelnemers gedurende enkele jaren meer dan 15 maal voor groepen Marechaussees op Schiphol uitgevoerd. De deelnemers werden in drie dagen getraind in het omgaan met stress, agressie en psychische verwardheid van burgers in situaties op de weg, op de vluchthaven, aan de grens. De nadruk lag op gesprekstechnieken met veel aandacht voor de non-verbale communicatie en de principes van interculturele communicatie: respect voor de ander. Er werd 2 dagdelen intensief getraind met een acteur, om de deelnemers de gelegenheid te bieden in een realistische praktijksituatie hun nieuwe vaardigheden te oefenen. Een dag was gewijd aan het leren omgaan met mensen ( ook collega’s) met PTTS. Dit in theorie en in een aantal oefensituaties.

Loopbaanadvies project: OALT leerkrachten

Zes dagdelen (samenwerking Jaffar consultancy)

Het proces waar de OALT leerkrachten in terecht zijn gekomen verliep als volgt: Het collectieve ontslag betekende voor de meerderheid van de mensen een grote persoonlijke slag. Mensen waren boos, gefrustreerd en vaak bang voor de toekomst. Psychosociale opvang was in eerste instantie geboden middels persoonlijke gesprekken. Daarna zijn de leerkrachten groepsgewijs geïnformeerd over de financiële en juridische consequenties van het ontslag. Daarna bevatte het loopbaanadvies traject de volgende modules: Leren omgaan met stress. Het leren voeren van sollicitatiegesprekken. Sterkte/zwakte analyses. Vacatures zoeken op het internet. Het leren benutten van het eigen netwerk.

Project: Interculturalisatie van 9 Maatschappelijk werk organisaties

Opdrachtgever: IMCO Purmerend. Provinciale koepelorganisatie voor maatschappelijke en culturele ontwikkeling (samenwerking Jaffar consultancy)

Doel van het project: Bewustwording bevorderen op het terrein van diversiteit. Werkwijze: onderzoek, evaluatie en uitvoeringsfase. Onderzoeksfase door middel van dossierstudie, individuele en groepsgesprekken met de medewerkers en managers van de maatschappelijk werk organisaties. Onderzoek van de huidige werkwijze met cliënten met een niet westerse achtergrond. Het diversiteit beleid van de organisaties. De veranderingsbereidheid van medewerkers en management is onder de loep genomen. Groepssessies culturele diversiteit met medewerkers en managers. Na de rapportage aan de opdrachtgever zijn er trainingen ontwikkeld en uitgevoerd. Er is een brochure geschreven: Interculturele communicatie in de hulpverlening.

Scholen:

Ander gedrag anders bekeken

Doel
Kinderen uit andere culturen vertonen soms problematisch gedrag dat de professional niet kan plaatsen. Of waarbij methodes die hun nut tot dan toe altijd bewezen ineens niet blijken te werken. Deze training leert de deelnemers een stapsgewijze analyse, aanpak en interventie, die hen in staat stelt voortaan anders om te gaan met problematisch gedrag. Iedere deelnemer werkt tijdens de training met een eigen casus.

Inhoud

  • Observeren versus interpreteren
  • Probleemgedrag bekijken vanuit verschillende posities
  • Intenties van gedrag in intercultureel perspectief
  • Probleemanalyse: kennis, vaardigheden, attitude, emoties
  • Pedagogische doelen stellen

Onafhankelijk Voorzitter stadsdeel buurtvergaderingen

Slotervaart en Geuzenveld
Als onafhankelijk voorzitter vergaderingen leiden waarin voorstellen worden gedaan tot het verdelen van een subsidie ten behoeve van buurtactiviteiten.

Bedrijfsadvies aan: Stichting Mama Cash Amsterdam

Conflictbemiddeling

Deze interventie maakte het noodzakelijk dat ik op zeer korte termijn een bezoek bracht aan het bureau van MC. De dag erop was ik aanwezig bij het maandagochtendoverleg en de medewerkers hebben daar kunnen vertellen wat en wie er met elkaar in conflict was en waarover. Hun meest acute zorgen en boosheid hebben ze kunnen uiten. Ik heb het voorstel gedaan het conflict in de algemene vergadering te bespreken. De medewerksters konden hun zorgen verder uitspreken. De achtergronden van het conflict werden belicht. Er is nog een derde bijeenkomst geweest. Dit in de vorm van een workshop. Onderwerpen: Leren geven van feedback. Directe vormen van communicatie. Tijdens dit dagdeel bleek dat de positieve resultaten van de vorige sessies zich hebben voortgezet in betere samenwerking en onderlinge communicatie.

Een personeelsdag voor de medewerkers van het kinderfonds Jantje Beton

De opdracht: de medewerkers van het kinderfonds werken op veel verschillende locaties in Nederland. De opdrachtgever wilde dat de medewerkers zich op de personeelsdag zouden mengen, kennis maken. Uitvoering: De groep werd ingedeeld op sterrenbeeld: ram, stier, tweeling enz. Groepsgewijs moesten ze elkaar vertellen welk spel ze het liefst op straat speelden als kind. Ze mochten ook zelf een nieuw spel verzinnen. Daarna speelde ieder groepje het spel wat ze hadden uitgezocht of bedacht en speelden dit op een podium. De opdracht werd als bijzonder geslaagd beschouwd. Deelnemers hadden veel contacten gelegd en bijzonder veel plezier gehad.